Lịch SửLớp 12

Bài 1 trang 138 sgk Lịch Sử 12

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 1 trang 138 sgk Lịch Sử 12

Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 1 trang 138 sgk Lịch Sử 12

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện rõ tính chính nghĩa và tính nhân dân. Trong công cuộc kháng chiến chống giặ để giành lại độc lập, tự do cho nhân dân thoát khỏi sự áp bức, đó chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến tranh. Tiếp tục công cuộc cách mạng tháng 8 giữ gìn lại nền độc lập vừa giành được.

Đường lối kháng chiến của ta thể hiện qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm kháng chiế nhất định thắng lợi của Tổng bí thư TRường Trinh.

Cuộc chiến tranh là để giành lại hòa bình độc lập cho nhân dân cả nước thoát khỏi nghèo khổ và áp bức bóc lột, cho nên đây là cuộc cách mạng mang tính nhân dân. Trong cuộc kháng chiến Hồ Chủ Tịch đã nêu rõ quân địch đến dù là già trẻ gai trai đều đứng ên giữ lại nền độc lập cho mình hỏi bọn đế quốc thực dân.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button