Hóa HọcLớp 12

Đề thi Học kì 1 Hóa 12 có đáp án (đề 1)

Đề thi Học kì 1 Hóa 12 có đáp án (đề 1)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. Valin.             B. Alanin.                         C. Lysin.                          D. Axit Glutamic

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 1 Hóa 12 có đáp án (đề 1)

A. Al + Ag+ →                 B. Mg + Fe3+ →            C. Zn + Pb2+ →           D. Cu + Fe2+ 

Câu 3: So sánh tính bazơ nào sau đây là đúng?

A. C6H5NH2> C2H5NH2.                 B. C6H5NH2>CH3NH2> NH3.

C. CH3NH2> NH3> C2H5NH2.           D. C2H5NH2> CH3NH2> C6H5NH2.

Câu 4: Cho m gam bột Al vào 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,75M và Cu(NO3)2 0,6 M, sau phản ứng thu được dung dịch X và 23,76 gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là

A. 11,34 gam       B. 10,8 gam                      C. 10,26 gam                    D. 9,72 gam

Câu 5: Trong môi trường kiềm, dung dịch protein có phản ứng màu biure với

A. KCl             B. NaCl                            C. Cu(OH)2                      D. Mg(OH)2

Câu 6: Khi hòa tan hoàn toàn 1,44 gam một kim loại M trong HNO3 dư thấy có 336 ml khí N2O bay ra (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là

A. Zn                     B. Mg                               C. Ag                               D. Cu

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm): Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

A. H2N-CH(CH3)-COOH + NaOH →

B. Glucozơ + Cu(OH)2

C. CH3COOCH3 + KOH  →

D. Trùng hợp vinyl clorua

Bài 2 (1,0 điểm): Viết công thức cấu tạo các đồng phân amin bậc 1 có công thức phân tử là C4H11N?

Bài 3 (2,0 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 11,1 gam một este đơn chức X thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O.

a. Xác định CTPT của X?

b. Thuỷ phân hoàn toàn 5,55 gam X với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 3,45 gam một ancol Y. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của X?

Bài 4 (2,0 điểm): Cho hỗn hợp bột gồm 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M, rồi khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam phần không tan X và dung dịch Y.

a. Tính m.

b. Tính nồng độ mol/lít của các chất tan có trong dung dịch Y (Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

(Cho: C=12, H=1, O=16, S = 32, N=14, Cu=64, Fe=56, Na=23, Ag=108, Al=27, Zn= 65, Mg=24)

Đáp án và thang điểm

I, TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

D

D

C

B

II, TỰ LUẬN

Bài 1: 

Đáp án

a. H2N-CH(CH3)-COOH + NaOH → H2N-CH(CH3)-COONa + H2O

b. 2C6H12O6  + Cu(OH)2↓  →   (C6H11O6)2Cu + 2H2O

c. CH3COOCH3 + KOH → CH3COOK + CH3OH

 

Bài 2  

Đáp án

CH3-CH2-CH2-CH2-NH2      

CH3-CH2-CH(NH2)-CH3        

CH3CH(CH3)CH2NH2          

C(CH3)3NH                        

Bài 3 (2,0 điểm):

Đáp án

Đề thi Hóa 12 học kì 1 (Đề 1) - Đáp án thang điểm chi tiết

Nhận thấy nCO2 = nH2O . Vậy X là este no, đơn chức, mạch hở.

Gọi CTPT của X  là CnH2nO2 (n2)

Phương trình phản ứng đốt cháy

Đề thi Hóa 12 học kì 1 (Đề 1) - Đáp án thang điểm chi tiết

  x(mol)                          nx(mol)

Theo bài ta có: nH2O = nx =0,45

                       mX= (14n+32) x =11,1

CTPT X là : C3H6O2

CTCT của X là RCOOR’ (đk: MR≥ 1, MR’≥15)

Đề thi Hóa 12 học kì 1 (Đề 1) - Đáp án thang điểm chi tiết

Phản ứng xà phòng hóa:

RCOOR’   +    NaOH         RCOONa   +    R’OH

0,075(mol)                                         0,075(mol)

MR’OH= 46  ⇒ MR’ = 29 (C2H5-)

CTCT của X là HCOOC2H5. Tên gọi: etyl fomiat 

Bài 4 (2,0 điểm):

Đáp án

Đề thi Hóa 12 học kì 1 (Đề 1) - Đáp án thang điểm chi tiết

                          Mg      +      Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2   +  Cu

Ban đầu          0,15mol             0,2                 0                  0

Phản ứng         0,15                  0,15             0,15             0,15

Sau phản ứng     0                    0,05             0,15             0,15

                         Fe     +        Cu(NO3)2  → Fe(NO3)2   +  Cu

Ban đầu           0,1mol            0,05                 0             0,15

Phản ứng         0,05                0,05              0,05           0,05

Sau phản ứng   0,05                 0                 0,05            0,2

Rắn thu được gồm Cu: 0,2 mol

                                Fe: 0,05 mol

mrắn = 64.0,2+ 56.0,05= 15,6 g

Dung dịch thu được gồm Mg(NO3)

                                          Fe(NO3)2 

Đề thi Hóa 12 học kì 1 (Đề 1) - Đáp án thang điểm chi tiết

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 12 học kì 1

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button