Lớp 8Toán

Giải Bài 42 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 42 trang 11 sbt Toán 8 tập 1

Tìm số tự nhiên n để mỗi phép chia sau là phép chia hết:

a) x4: xn

Bạn đang xem: Giải Bài 42 trang 11 SBT Toán 8 tập 1

b) xn: x3

c) 5xny3: 4x2y2

d) xnyn+1: x2y5

Lời giải:

Hướng dẫn

Sử dụng nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong A.

a)

x4: xn= x4-n là phép chia hết nên 4 – n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ n ≤ 4

suy ra: n ∈ {0; 1; 2; 3; 4}

b)

xn: x3= xn- 3 là phép chia hết nên n – 3 ≥ 0 ⇒ n ≥ 3

c)

5xny3: 4x2y2= 54 (xn : x2)(y3 : y2) = 54 xn-2 là phép chia hết

Suy ra: n – 2 ≥ 0 ⇒ n ≥ 2

d)

xnyn + 1: x2y5= (xn : x2)(yn+1 : y5) = xn-2.yn-4 là phép chia hết

suy ra: n – 4 ≥ 0 ⇒ n ≥ 4

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button