Lớp 8Toán

Giải Bài 46 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 46 trang 12 sbt Toán 8 tập 1 

Tìm n để mỗi phép chia sau là phép chia hết (n là số tự nhiên)

a. (5x3– 7x2+ x) : 3xn

Bạn đang xem: Giải Bài 46 trang 12 SBT Toán 8 tập 1

b. (13x4y3– 5x3y3+ 6x2y2) : 5xnyn

Lời giải:

Hướng dẫn

+) Đa thức A chia hết cho đơn thức B nếu các hạng tử của đa thức A đều chi hết cho đơn thức B.

+) Sử dụng nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong A.

a. Vì đa thức (5x3– 7x2+ x) chia hết cho 3xn nên hạng tử x chia hết cho 3xn ⇒ 0 ≤ n ≤ 1. Vậy n ∈ {0; 1}

b. Vì đa thức (13x4y3– 5x3y3+ 6x2y2) chia hết cho 5xnyn nên hạng tử 6x2y2 chia hết cho 5xnyn ⇒ 0 ≤ n ≤ 2. Vậy n ∈ {0;1;2}

Xem toàn bộ Giải SBT Toán 8: Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Toán 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button