Hóa HọcLớp 8

Giải SBT Hóa 8 Bài 41. Độ tan của chất trong nước | Giải sách bài tập Hóa 8

Giải SBT Hóa 8: Bài 41. Độ tan của chất trong nước

Bài 41.1 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất rắn trong nước (hình 6.5, SGK), hãy ước lượng độ tan của muối 

 ở nhiệt độ:

Bạn đang xem: Giải SBT Hóa 8 Bài 41. Độ tan của chất trong nước | Giải sách bài tập Hóa 8

a) 20oC                                   

b) 40oC

Lời giải:

Bài 41.1 trang 56 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8 (ảnh 2)

Theo đồ thị, độ tan của muối vào khoảng:

Bài 41.2 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (Hình 6.6, SGK), hãy ước lượng độ tan của các khí NO, O2 và N2 ở 20oC. Hãy chuyển đổi có bao nhiêu ml những khí trên tan trong 1 lit nước? Biết rằng ở 20oC và 1 atm, 1mol chất khí có thể tích là 24lit và khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

Lời giải:

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước cùng nhiệt độ, áp suất:

Bài 41.2 trang 56 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8

* Chuyển đổi độ tan của các chất khí trên theo ml/1000ml H2O

Bài 41.2 trang 56 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8 (ảnh 2)

Bài 41.3 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750g nước ở 25oC. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2g.

Lời giải:

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 36,2g NaCl

750g H2O ở 25oC hòa tan tối đa x? NaCl

Bài 41.3 trang 56 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8

Bài 41.4 trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250g nước ở 25oC. Biết độ tan của AgNO3 ở 25oC là 222g.

Lời giải:

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 222g AgNO3

250g H2O ở 25oC hòa tan tối đa y? AgNO3

Bài 41.4 trang 56 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8

Bài 41.5* trang 56 sách bài tập Hóa 8:

Biêt độ tan của muối KCl ở 20oC là 34g. Một dung dịch KCl nóng có chưa 50g KCl trong 130g H2O được làm lạnh về nhiệt độ 20oC. Hãy cho biết:

a) Có bao nhiêu gam KCl tan trong dung dịch?

b) Có bao nhiêu gam KCl tách ra khỏi dung dịch?

Lời giải:

a) 100g H2O ở 25oC hòa tan được 34g KCl

130g H2O ở 25oC hòa tan được x?g KCl

Bài 41.5* trang 56 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8

b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch:

mKCl = 50 – 44,2 = 5,8(g)

Bài 41.6 trang 57 sách bài tập Hóa 8:

Một dung dịch có chứa 26,5g NaCl trong 75g H2O ở 25oC. hãy xác dịnh dung dịch NaCl nói trên là bão hòa hay chưa bão hòa?

Biết độ tan của NaCl trong nước ở 25oC là 36g.

Lời giải:

100g H2O ở 25oC hòa tan 36g NaCl

Bài 41.6 trang 57 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8

75g H2O ở 25oC hòa tan x?g NaCl

Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hòa. Vì dung dịch này có thể hòa tan thêm: 27 – 26,5 = 0,5(g) NaCl ở 25oC.

Bài 41.7 trang 57 sách bài tập Hóa 8:

Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200g dung dịch bão hòa NaNO3 ở 50oC, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20oC?

Biết: 

Bài 41.7 trang 57 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8

Lời giải:

* Khối lượng chất tan NaNO3 trong 200g dung dịch ở 50oC

mdd =100+114=214(g)

Trong 214g dung dịch có thể hòa ttan 114g NaNO3

Vậy 200 g dung dịch có khối lượng chất tan:

Bài 41.7 trang 57 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8 (ảnh 2)

* Khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 20oC

Gọi x là khối lượng của NaNO3 tách ra khỏi dung dịch.

Khối lượng NaNO3 hòa tan trong (200-x)g dung dịch ở 20oC là

Mà theo đề bài: khối lượng dung dịch ở 20oC là: 100 + 88 = 188(g)

Trong 188g dung dịch có khối lượng NaNO3 hòa tan là:

Bài 41.7 trang 57 sách bài tập Hóa 8 | Giải sách bài tập Hóa 8 (ảnh 3)

Giải phương trình ta có: x = 24,29(g)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Hóa Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button