Lớp 12Tiếng Anh

Library is a collection of books and other informational materials

Câu hỏi: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 33 to 37.

Library is a collection of books and other informational materials made available to people for reading, study, or reference. The word library comes from liber, the Latin word for “book”. (33)______, library collections have almost always contained a variety of materials. Contemporary libraries maintain collections that include not only printed materials such as manuscripts, books, newspapers, and magazines, but also audio-visual and online databases. In addition to maintaining collections within library buildings, modern libraries often feature telecommunications links that provide users with access to information at remote sites.The central mission of a library is to collect, organize, preserve, and provide access to knowledge and information. In fulfilling this mission, libraries preserve a valuable record of culture that can be passed down to (34) ______ generations. Libraries are an essential link in this communication between the past, present, and future. Whether the cultural record is contained in books or in electronic formats, libraries ensure (35) ______ the record is preserved and made available for later use. People use library resources to gain information about personal interests or to obtain recreational materials such as films and novels. Students use libraries to supplement and enhance their classroom experiences, to learn (36) ______ in locating sources of information, and to develop good reading and study habits. Public officials use libraries to research legislation and public policy issues. One of the most valued of all cultural institutions, the library (37) ______ information and services that are essential to learning and progress.

Câu 1: (33) 

Bạn đang xem: Library is a collection of books and other informational materials

A. Despite                                             

B. However                   

C. Therefore         

D. Instead

Câu 2: (34)

A. succeeding 

B. succeed      

C. successful   

D. success 

Câu 3: (35) 

A. what                                               

B. which                         

C. who                 

D. that

Câu 4: (36) 

A. abilities                                             

B. skills                         

C. talents               

D. capacities

Câu 5: (37)

A. relates                                               

B. applies                       

C. supplies           

D. digests

Lời giải:

Câu 1 : Đáp án là: B. However

Giải thích:

A. Despite: mặc dù                                                   

B. However: tuy nhiên

C. Therefore: vậy nên                                               

D. Instead: thay vì

(33) However, library collections have almost always contained a variety of materials.

Tạm dịch: Tuy nhiên, các bộ sưu tập thư viện hầu như luôn chứa nhiều loại tài liệu.

Câu 2: Đáp án là: A. succeeding

Giải thích:

A. succeeding (v-ing): kế tiếp                                   

B. succeed (v): thành công

C. successful (adj): thành công                                 

D. success (n): sự thành công

Trước danh từ “generations” cần dùng tính từ.

In fulfilling this mission, libraries preserve a valuable record of culture that can be passed down to (34) ______ generations.

Tạm dịch: Khi hoàn thành sứ mệnh này, các thư viện lưu giữ một hồ sơ văn hóa có giá trị có thể được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo.

Câu 3: Đáp án là: D. that

Giải thích:

ensure + that + mệnh đề: bảo đảm rằng

Whether the cultural record is contained in books or in electronic formats, libraries ensure (35) that the record is preserved and made available for later use.

Tạm dịch: Cho dù hồ sơ văn hóa được chứa trong sách hoặc ở định dạng điện tử, thư viện đảm bảo rằng hồ sơ được lưu giữ và cung cấp để sử dụng sau này.

Câu 4: Đáp án là: B. skills

Giải thích:

A. abilities (n): khả năng                                           

B. skills (n): các kĩ năng

C. talents (n): các tài năng                                         

D. capacities (n): sức chứa

Students use libraries to supplement and enhance their classroom experiences, to learn (36) skills in locating sources of information, and to develop good reading and study habits.

Tạm dịch: Học sinh sử dụng các thư viện để bổ sung và nâng cao kinh nghiệm trong lớp học, để học các kỹ năng xác định nguồn thông tin và phát triển thói quen đọc và học tốt.

Câu 5: Đáp án là: C. supplies

Giải thích:

A. relates (v): liên quan                                             

B. applies (v): áp dụng

C. supplies (v): cung cấp                                           

D. digests (v): tiêu hoá

One of the most valued of all cultural institutions, the library (37) supplies information and services that are essential to learning and progress.

Tạm dịch: Một trong những giá trị nhất của tất cả các tổ chức văn hóa, thư viện cung cấp thông tin và dịch vụ rất cần thiết cho việc học tập và tiến bộ.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button