Hóa HọcLớp 8

Mol là gì? Lấy ví dụ minh họa

Câu hỏi: Mol là gì? Lấy ví dụ minh họa

Trả lời:

– Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

Bạn đang xem: Mol là gì? Lấy ví dụ minh họa

Trong đó: Con số 6.1023 được là số Avogađro (kí hiệu là N).

Ví dụ:

1 mol nguyên tử đồng là một lượng đồng có chứa N nguyên tử đồng.

1 mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử nước.

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về mol nhé!

1. Khái niệm mol

– Mol  là đơn vị đo lường dùng trong hóa học nhằm diễn tả lượng chất có chứa xấp xỉ 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

– Số 6,02214129(27)×1023 – được gọi là hằng số Avogadro (ký hiệu NA).Vd: 1 mol Fe hay 6.1023 nguyên tử Fe. Mol là một trong các đơn vị cơ bản của hệ SI.Trong các phép biến đổi các đại lượng, ta có thể làm tròn: N ≈ 6,022.1023.

– Mol được sử dụng rộng rãi trong hóa học như một cách thuận tiện để thể hiện lượng chất phản ứng và sản phẩm của các phản ứng hóa học. 

Ví dụ, phương trình hóa học 2H+ O2 → 2H2O có thể được hiểu là 2 mol hydro (H2) và 1 mol oxy (O2) phản ứng tạo thành 2 mol nước (H2O). 

– Nếu biết số mol ta có thể tính được số phân tử hoặc số nguyên tử. Mol có thể được sử dụng để thể hiện số lượng nguyên tử, ion hoặc các thực thể khác trong một mẫu nhất định của một chất. 

– Nồng độ của dung dịch thường được biểu thị bằng số mol của nó, được định nghĩa là lượng chất hòa tan trên một đơn vị thể tích dung dịch, mà đơn vị thường sử dụng là mol trên lít (mol / l).

Ví dụ: Hãy tính số nguyên tử Cu có trong 2 mol Cu

Cứ 1 mol Cu có 6,02.1023 nguyên tử Cu

=> 2 mol Cu có: 2.6,02.1023  nguyên tử Cu

Lưu ý: Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau:

+ 1 mol H => chỉ 1 mol nguyên tử Hiđro

+ 1 mol H2 => chỉ 1 mol phân tử Hiđro

Mol là gì? Lấy ví dụ minh họa (ảnh 2)

2. Phân loại mol

Nguyên tử, phân tử là những hạt có kích thước vi mô. Chúng có kích thước nhỏ hơn hạt cát hàng nghìn, hàng vạn lần mà mắt ta không nhìn thấy được. Vì vậy mà các đơn vị đo lường dành cho các hạt vĩ mô không thể áp dụng lên chúng được. Các nhà khoa học đã đề xuất ra một đơn vị đo lường mới dành cho các hạt vi mô này, đó là mol.

Khái niệm mol nguyên tử và mol phân tử là không giống nhau.

+ Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó.

+ Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa NA phân tử của chất đó.

Ví dụ:

+ 1 mol nguyên tử oxi có chứa 6,022 x 1023  nguyên tử oxi.

+ 1 mol phân tử oxi (O2) có chứa 6,022 x 1023  phân tử (O2).

Mol là gì? Lấy ví dụ minh họa (ảnh 3)

3. Bài tập vận dụng

Câu 1: Số Avogadro và kí hiệu là

A. 6.1023 , A

B. 6.10-23 , A

C. 6.1023  , N

D. 6.10-24 , N

Đáp án đúng: A. 6.1023 , A

Câu 2: Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

A. 10,85.1023 nguyên tử

B. 10,8.1023 nguyên tử

C. 11.1023nguyên tử

D. 1,8.1023 nguyên tử

Đáp án đúng: B. 10,8.1023 nguyên tử

1 mol có 6.1023 thì 1,8 mol có 6.1023.1,8=10,8.1023 nguyên tử

Câu 3: Hãy cho biết 1 mol nước chứa số nguyên tử là:

A. 6.1023

B. 12.1023

C. 18.1023

D. 24.1023

Đáp án đúng: C. 18.1023

Câu 4: Số mol chứa trong 4,5.1023 phân tử NaCl là:

A. 0,2 mol

B. 0,75 mol

C. 0,25 mol

D. 2,25 mol

Đáp án đúng: C. 0,25 mol

Câu 5: Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

A. 6.1023

B. 9.1023

C. 12.1023

D. 18.1023

Đáp án đúng:  B. 9.1023

Câu 6: Số mol của kali biết có 6.1023 nguyên tử kali

A. 1 mol

B. 1,5 mol

C. 0,5 mol

D. 0,25 mol

Đáp án đúng: A. 1 mol

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Hóa Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button