Lớp 8Tin Học

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

Câu hỏi: Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng;

B. Dùng để quản lí kích thước của mảng;

Bạn đang xem: Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

C. Dùng trong vòng lặp với mảng;

D. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng

Lời giải:

Đáp án đúng: A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng;

Chỉ số của mảng dùng để tham chiếu truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng. Cú pháp: [chỉ số]

Cùng THPT Đông Đô tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé!

1. Dãy số và biến mảng

– Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu, gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 2)

– Khi khai báo 1 biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đó được gọi là biến mảng.

– Ưu điểm sử dụng biến mảng: kiểu mảng để lưu nhiều dữ liệu liên quan đến nhau bằng 1 biến duy nhất và đánh số thứ tự cho các dữ liệu đó giúp cho việc xử lí các dữ liệu ấy đơn giản hơn.

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 3)

– Trong ví dụ trên, ta có:

+ Tên mảng: A

+ Chỉ số: i

+ Số phần tử mảng: 6

+ Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu số nguyên

+ Khi tham chiếu đến phần tử thứ I ta viết A[i]. ví dụ A[2]=12

2. Ví dụ về biến mảng

a. Cách khai báo mảng trong Pascal 

– Tên mảng: array [ < Chỉ số đầu > .. < Chỉ số cuối > ] of < Kiểu dữ liệu >;

– Trong đó:

+ Tên mảng: Do người lập trình đặt

+ array, of: Là từ khóa của chương trình

+ Chỉ số đầu, chỉ số cuối: Là 2 số nguyên, thỏa mãn: chỉ số đầu ≤ chỉ số cuối giữa hai chỉ số là dấu ..

+ Kiểu dữ liệu: Là kiểu của các phần tử, là Integer hoặc Real

+ Số phần tử = chỉ số cuối – chỉ số đầu + 1

– Ví dụ 1: Khai báo mảng sau:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 4)
Hình 3. Mảng Tuoi​

PHP:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 5)

Trong đó:

+ Tên mảng: Tuoi

+ Chỉ số đầu: 1

+ chỉ số cuối: 40

+ Kiểu dữ liệu: Integer

+ Số phần tử: 40

Lưu ý:

Kích thước của mảng phải được khai báo bằng một con số cụ thể.

b. Truy cập đến giá trị phần tử trong mảng

Cú pháp: Tên mảng [ Chỉ số ]

Ví dụ 2: Tuoi[4]=9

Tham chiếu tới phần tử thứ tư của mảng Tuoi

c. Nhập giá trị cho mảng

Sử dụng lệnh Read (hoặc Readln) kết hợp với For … do để nhập giá trị cho mảng.

Các bước nhập giá trị cho mảng:

+ Bước 1. Nhập số phần tử của mảng;

+ Bước 2. Nhập vào giá trị từng phần tử của mảng (A).

Ví dụ 3: Thể hiện bằng pascal

PHP:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 6)

d. In giá trị các phần tử của mảng

Sử dụng lệnh Write (hoặc Writeln) kết hợp với For … do để in giá trị các phần tử của mảng.

Các bước in giá trị của mảng:

+ Bước 1. Thông báo;

+ Bước 2. In giá trị của từng phần tử.

Ví dụ 4: Thể hiện bằng pascal

PHP:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 7)

e. Xử lí dữ liệu (tính toán, so sánh, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất …)

Ví dụ 5:Tìm những học sinh có điểm Tin đạt loại giỏi

PHP:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 8)

Sử dụng biến mảng và câu lệnh lặp (thường là For…do) giúp cho việc viết chương trình được ngắn ngọn và dễ dàng hơn.

3. Truy cập tới các phần tử trong mảng

– Việc truy cập tới phần tử bất kì của mảng được thực hiện thông qua chỉ số tương ứng của phần tử đó trong mảng.

– Việc truy cập ở đây bao gồm các hành động: gán giá trị, đọc giá trị và thực hiện tính toán với giá trị đó

– Ví dụ: khi khai báo biến mảng như sau:

var Chieucao: array[1..20] of real;

   +Chieucao[2] := 5, gán giá trị cho phần tử thứ 2 trong mảng Chieucao bằng 5. Ta cũng có thể nhập giá trị này từ bàn phím.

   + Writeln(‘Chieu cao cua ban thu 1 la: ’,Chieucao[1]); lấy giá trị của phần tử thứ 1 trong mảng Chieucao và in ra màn hình.

   + TB:= (Chieucao[1] + Chieucao[2])/2, sử dụng giá trị phần tử thứ 1 và thứ 2 trong mảng Chieucao để tính chiều cao trung bình.

Ví dụ 1: chương trình nhập mức thu nhập của 5 hộ gia đình sử dụng biến mảng

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 9)

 

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 10)

Ví dụ 2: chương trình nhập mức thu nhập của 5 hộ gia đình sử dụng biến mảng sau đó in ra các hộ có mức thu nhập trên trung bình.

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 11)

4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số

Ví dụ 3: viết chương trình nhập N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình số nhỏ nhất và số lơn nhất cùng độ lệch của giá trị đó so với giá trung bình của N số đã nhập. N cũng được nhập từ bàn phím.

Gợi ý:

– Khai báo biến n để nhập các số nguyên sẽ được nhập vào.

– Nhập vào 1 biến mảng A

– Khai báo 1 biến I là biến đếm, và biến MAX, MIN là số lớn nhất và nhỏ nhất của mảng.

– Kích thước của mảng hay chỉ số cuối phải được khai báo rõ ràng và phải là 1 số cụ thể.

Chương trình:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 12)

Kết quả:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất? (ảnh 13)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tin Học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button