Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 1. LISTEN | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi

LISTEN. ( Trả lời câu hỏi trang 12-13 SGK Tiếng Anh 8)

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box. / (Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung)

Click vào đây để nghe:

 

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 1. LISTEN | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

How do you do

Nice to meet you

It’s a pleasure to meet you

I’d like you to meet

come and meet

a)

Hoa:  Hello, Nam.

Nam: Morning, Hoa.

Hoa: Nam, (1)_______ my cousin, Thu.

Nam: (2) _______, Thu.

Thu:  Nice to meet you too. Nam.

b)

Khai: Miss Lien, (3) _______ my mother.

Miss Lien: (4) _______ Mrs. Vi.

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien.

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him.

Mrs. Vi: Certainly.

c)

Ba: Bao, (5)________ my grandmother.

Bao: Hello, ma’am.

Grandmother: Hello, young man.

Ba: Bao is my classmate, grandmother.

Grandmother: What was that?

Ba:  Classmate! Bao is my classmate.

Grandmother: I see.

d)

Mr. Lam: Isn’t that Lan’s father, my dear?

Mr. Thanh: I’m not sure. Go and ask him.

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh?

Mr. Thanh: Yes, I am.

Mr. Lam: I’m Lam, Nga’s father.

Mr. Thanh: (6)_______ ?

Lời giải:

a)

Hoa: Hello, Nam.

Nam: Morning, Hoa.

Hoa: Nam, (1) I’d like you to meet my cousin, Thu.

Nam: (2) Nice to meet you, Thu.

Thu: Nice to meet you too, Nam.

b)

Khai: Miss Lien, (3) I’d like you to meet my mother.

Miss Lien: (4) It’s a pleasure to meet you, Mrs. Vi.

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien.

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him.

Mrs. Vi: Certainly.

c)

Ba: Bao, (5) come and meet my grandmother.

Bao: Hello, ma’am.

Grandmother: Hello, young man.

Ba: Bao is my classmate, grandmother.

Grandmother: What was that?

Ba: Classmate! Bao is my classmate.

Grandmother: I see.

d)

Mr. Lam: Isn’t that Lan’s father, my dear?

Mr. Thanh: I’m not sure. Go and ask him.

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh?

Mr. Thanh: Yes, I am.

Mr. Lam: I’m Lam, Nga’s father.

Mr. Thanh: (6) How do you do?

Hướng dẫn dịch:

a)

Hoa: Xin chào, Nam.

Nam: Chào buổi sáng, Hoa.

Hoa: Nam, (1) tôi muốn bạn gặp em họ của tôi, Thu.

Nam: (2) Rất vui được gặp bạn, Thu.

Thu: Rất vui được gặp bạn, Nam.

b)

Khai: Cô Liên, (3) em muốn cô gặp mẹ của em.

Cô Liên: (4) Rất vui được gặp cô, cô Vi.

Bà Vi: Cũng hân hạnh được gặp cô, cô Liên.

Cô Liên: Ồ, hiệu trưởng đây rồi. Xin lỗi, cô Vi, nhưng tôi phải nói chuyện với ông ấy.

Bà Vi: Chắc chắn rồi.

c)

Ba: Bảo, (5) đây là bà của mình.

Bảo: Xin chào bà.

Bà: Xin chào, chàng trai trẻ.

Ba: Bảo là bạn cùng lớp của cháu bà ạ.

Bà: Cái gì cơ?

Ba: Bạn cùng lớp! Bảo là bạn cùng lớp của cháu.

Bà: Bà hiểu rồi.

d)

Ông Lâm: Kia có phải là bố của Lan không?

Ông Thành: Tôi không chắc. Đến hỏi xem.

Ông Lâm: Xin lỗi. Ông có phải là ông Thành?

Ông Thành: Vâng, tôi đây.

Ông Lâm: Tôi là Lâm, bố của Nga.

Ông Thành: (6) Xin chào.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 1. My Friends – Bạn của tôi

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button