Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 11. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 11: Science and technology

Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quiz: Who invented what?

(Đố: Ai phát minh ra cái gì?)

1. Match the inventors in A with …(Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 11. Communication | Giải Tiếng Anh 8 mới

Thomas Edison — the light bulb (bóng đèn điện)

Sir Alexander Flemming – penicillin

Alexander Graham Bell — the telephone

The Wright brothers — the airplane

James Watt — the steam engine (động cơ hơi nước)

Mark Zuckerberg – Facebook

Tim Berners-Lee — the Internet

2. Work in groups. Discuss the question: Which ...(Thực hành theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu ích hơn?)

Hướng dẫn dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó thay đổi cách thức con người đi lại và trao đổi hàng hóa trên khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

 Lời giải:

A: Personally, I think the telephone is the most important invention. Because the invention of the telephone helps us to communicate with others remotely without having to meet.

B: You are right. But I think airplan is the most important invention. Because it helps us to significantly reduce travel time, especially when traveling a long distance from North to South, from country to country. It is also the way for us to conquer the sky.

 C: In my opion, Internet is the most important invention. It is a repository of lots of multi-industry information around the world that can help people search and find information when needed and links people through social networks. We can send mail, read news newspapers online, watch movies, listen to music online

3.a Ha had an interesting dream last night … (Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua, trong đó cô ấy đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, nhà phát minh điện thoại.)

Hướng dẫn dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào ạ?

Bell: Ta sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không ạ?

Bell: Đúng vậy, ta đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào ạ?

Bell: Ta luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không ạ?

Bell: Đúng vậy, ta đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học London.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó ạ?

Bell: Ta đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào ạ?

Bell: À, ta đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi ta gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm…

Hà: Thật thú vị!

b. Two days later, Ha told her …(Hai ngày sau, Hà kể với bạn cô ấy những gì Alexander Bell đă nói. Bây giờ tường thuật những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)

– He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

– He told me that he always liked sciences, especially biology.

– He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

– He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Hướng dẫn dịch:

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

4. Work in pairs. One of you is …(Thực hành theo cặp. Một trong hai bạn là người tường thuật. Và người kia là Tim-Berners-Lee. Đóng vai, sử dụng thông tin đã cho.)

– He said that he was born on 8 June 1955 in London.

– He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

– He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

– He told me that he built first Web browser in 1990.

– He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

Hướng dẫn dịch:

– Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công ty được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

– Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trang Web trực tuyến đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 11. Science and technology

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button