Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 2. LISTEN | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp

LISTEN.( Trả lời câu hỏi trang 21 SGK Tiếng Anh 8)

Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information./ (Nghe hội thoại qua điện thoại sau rồi điền vào thông tin còn thiếu.)

Click vào đây để nghe:

 

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 2. LISTEN | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Lời giải:

KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL

DATE: Tuesday          Time : 9.45

FOR: The principal

MESSAGE: Mrs. Mary Nguyen wanted to see you at 9.45 on Tuseday morning.

TELEPHONE NUMBER: 64683720942

Audio script:

Secretary: Kingston Junior High School

Woman: Good afternoon. Could I talk to the principal, please?

Secretary: I’m afraid Mr. Kelvin is out at the moment. Would you like to leave a message?

Woman: Uhm, no. But I’d like to make an appointment to see him.

Secretary: I think he will be available on Tuesday.

Woman: Tuesday’s OK. Can I see him in the morning?

Secretary: Sure, you can. What time would you like to come?

Woman: Is 10.30 OK?

Secretary: I’m sorry. The principal will have a school visit at 10.30. What about 9.45?

Woman: 9.45? Let me see. Yes. it’s alright.

Secretary: What’s your name, please?

Woman: My name’s Mary Nguyen.

Secretary: Is that N-G-U-Y-E-N?

Woman: Yes. that’s right. Mrs. Nguyen.

Secretary: And your address, please?

Woman: Number 23, 51st Street. My telephone number is 64683720942.

Secretary: Thank you, Mrs. Nguyen.

Woman: Thank you very much. Goodbye.

Secretary: Goodbye.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KINGSTON

Ngày: Thứ 3                         Giờ: 9.45

Gửi: Hiệu trưởng

Tin nhắn: Bà Mary Nguyễn muốn gặp ông vào lúc 9.45 sáng thứ 3.

SỐ ĐIỆN THOẠI: 64683720942

Thư ký: Đây là trường trung học cơ sở Kingston.

Người phụ nữ: Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với hiệu trưởng không?

Thư ký: Tôi e rằng ông Kelvin đã ra ngoài vào lúc này. Bà có muốn để lại tin nhắn không?

Người phụ nữ: Uhm, không. Nhưng tôi muốn hẹn gặp ông ấy.

Thư ký: Tôi nghĩ ống ấy sẽ ở đây vào thứ ba.

Người phụ nữ: Thứ Ba cũng được. Tôi có thể gặp ông ấy vào buổi sáng không?

Thư ký: Chắc chắn, bà có thể. Bà  muốn đến lúc mấy giờ?

Người phụ nữ: 10.30 được không?

Thư ký: Tôi xin lỗi. Hiệu trưởng sẽ có một chuyến thăm trường học lúc 10.30. 9,45 có được không?

Người phụ nữ: 9.45? Để tôi xem. Được đấy.

Thư ký: Tên của bà là gì?

Người phụ nữ: Tên tôi là Mary Nguyen.

Thư ký: Đó có phải là N-G-U-Y-E-N không?

Người phụ nữ: Vâng. Đúng rồi. Bà Nguyễn.

Thư ký: Địa chỉ của bà là?

Người phụ nữ: Số 23, Đường 51. Số điện thoại của tôi là 64683720942.

Thư ký: Cảm ơn, bà Nguyễn.

Người phụ nữ: Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt.

Thư ký: Tạm biệt.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 2. Making arrangements – Sắp xếp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button