Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 2. SPEAK | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp

SPEAK ( Trả lời câu hỏi trang 20-21 SGK Tiếng Anh 8)

1.Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. /(Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

a)   I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?

b)   Hello. 9 210 752

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 2. SPEAK | Giải Tiếng Anh 8 hay nhất

c)   It’s The Kids in Town. You like it, don’t you?

d)   Bye.

e)   Yes. What time can we meet?

f)   Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam.

g)   That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

h)   Bye, Eric.

i)   Which band is it?

j)   Hello, Adam. How are you?

k)   Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

Lời giải:

1 – b             2 – f             3 – j             4 – a

5 – i              6 – c            7 – e             8 – k

9 – g            10 – h           11 – d

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Đây là số 9 210 752

Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với Eric được không? Tôi là Adam.

Chào Adam. Bạn khỏe không?

Mình ổn. Mĩnh sẽ đi xem một buổi nhạc pop tại Trung tâm Hòa nhạc Thành phố tối nay. Bạn có muốn đến không?

Ban nhạc nào biểu diễn vậy?

c.

Đó là The Kids in Town. Bạn thích họ phải không?

Đúng thế. Chúng ta có thể gặp nhau lúc mấy giờ?

7.15 được không? Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 7.45. Hãy gặp nhau bên trong trung tâm, tại quán cà phê nhé.

Được đấy. Hẹn gặp bạn lúc 7.15 nhé. Cảm ơn, Adam.

Tạm biệt, Eric.

Tạm biệt.

2.Complete the dialogue. Ba and Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar. /(Hoàn thành hội thoại. Ba và Bảo đang hẹn nhau để chơi cờ. Hãy luyện tập bài hội thoại sau với bạn của em rồi xây dựng hội thoại tương tự.)

Ba: Hello. 8 257 012

Bao: ___________

Ba: Hello Bao. How are you?

Bao: ___________

Ba: Great. Me too.

Bao: ___________?

Ba: I’m sorry . I can’t play chess tonight I’m going to do my homework.

Bao: ___________

Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: ___________

Ba: At the Central Chess Club? OK. Let’s meet at die front door.

Bao: ___________

Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o’clock. 

Lời giải:

Ba:  Hello. 8 257 012.

Bao: May/ Can I speak to Ba, please? This is Bao.

Ba:  Hello, Bao. How are you?

Bao: I’m fine, thanks. How about you?

Ba:  Great. Me too.

Bao: Can you play chess tonight?

Ba:  I’m sorry. I can’t play chess tonight. I’m going to do my homework.

Bao: How about tomorrow afternoon?

Ba:  Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: I’ll meet you at the Central Chess Club.

Ba:  At the Cental Chess Club? Let’s meet at the front door.

Bao: Is 2.00 OK?

Ba:  Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o’clock.

Hướng dẫn dịch:

Ba: Xin chào. Đây là số 8 257 012.

Bảo: Tôi có thể nói chuyện với Ba được không? Tôi là Bảo.

Ba: Xin chào, Bảo. Bạn có khỏe không?

Bảo: Mình ổn, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

Ba: Tuyệt. Mình cũng vậy.

Bảo: Bạn có thể chơi cờ tối nay không?

Ba: Mình xin lỗi. Mình không thể chơi cờ tối nay. Mình phải làm bài tập về nhà.

Bảo: Thế còn chiều mai thì sao?

Ba: Được. Chiều mai mình rảnh.

Bảo: Mình sẽ gặp tại Câu lạc bộ Cờ Tướng nhé.

Ba: Tại Câu lạc bộ Cờ Tướng? Hãy gặp nhau ở cửa trước nhé.

Bảo: Gặp lúc 2.00 được không?

Ba: Tuyệt. Hẹn gặp lại vào chiều mai lúc 2 giờ.

Lời giải: 

Lan: Hello. 8 269 376

Mai: Can I speak to Lan, please? This is Mai.

Lan: Hello Mai. How are you?

Mai: I’m fine. I’m going to a comedy tonight at Galaxy Theater. Would you like to come?

Lan: I’ d love to but I’m afraid I can’t. I’m going to help my mother with the household chores.

Mai: How about tomorrow evening?

Lan: Yes. Tomorrow evening is fine.

Mai: Is 7.00 OK? The comedy starts at 7.30. Let’s meet at the front door.

Lan: Great. See you tomorrow eveningat 7.00 o’clock.

Mai: Bye, Lan.

Lan: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin chào. Đây là số 8 269 376

Mai: Tôi có thể nói chuyện với Lan được không? Đây là Mai.

Lan: Xin chào Mai. Bạn khỏe không?

Mai: Mình ổn. Mình sẽ đi xem phim hài tối nay tại rạp Galaxy. Bạn có muốn đi xem không?

Lan: Mình muốn nhưng e là mình không thể. Mình định giúp mẹ làm công việc nhà.

Mai: Thế còn tối mai thì sao?

Lan: Được. Tối mai mình rảnh.

Mai: Gặp lúc 7.00 được không? Bộ phim hài bắt đầu lúc 7.30. Gặp nhau ở cửa trước nhé.

Lan: Tuyệt. Hẹn gặp tối mai vào lúc 7.00 nhé.

Mai: Tạm biệt, Lan.

Lan: Tạm biệt.

Thảo luận 1:

Trang: Hi 3 543 222

Ha: Can I speak to Trang, please? This is Ha.

Trang: Oh, hello Ha. I’m Trang. How are you?

Ha: I’m OK. Can you go to the cinema with me, tonight?

Trang: Tonight? Oh, I’m sorry, I think I can’t go to the cinema with you tonight. I have a lot of execirse.

Ha: How about at the weekend?

Trang: Yes. On Sunday’s morning?

Ha: Ok. At 8 a.m, see you on the weekend.

Trang: Bye, Ha

Ha: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Trang: Xin chào. Đây là số 3 543 222

Ha: Tôi có thể nói chuyện với Trang được không? Tôi là Hà.

Trang: Oh, xin chào Hà. Tôi là Trang đây. Bạn có khỏe không?

Ha: Tôi ổi. Bạn có muốn đến rạp chiếu phim cùng tôi vào tối nay

Trang: Tối nay? Oh, Tôi xin lỗi. mTôi nghĩ tôi không thể đến rạp chiếu phim cùng bạn tối nay. Tôi có rất nhiều bài tập.

Ha: Vậy cuối tuần thì sao?

Trang: Được. Vào sang chủ nhật?

Ha: Tuyệt, 8 giờ nhé, hẹn gặp bạn vào cuối tuần

Trang: Chào, Hà

Hà: Chào.

Thảo luận 2:

Nam: Hello 2 899 666

Tuan: Is this Nam’s phone number? I’m Tuan

Nam: Yes, I’m Nam. What makes you rememner me?

Tuan: This Sunday. There is a football match between secondary schools. Do you want to join?

Nam: Yes, of course. I will definitely to join!

Tuan: OK, see you on Sunday

Nam: Bye, Nam

Tuan: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Xin Chào. Đây là số 2 899 666

Tuan: Đây có phải số điện thoại của Nam không? Tôi là Tuấn

Nam: Đúng rồi, tôi là Nam. Điều gì khiến bạn nhớ đến tôi vậy?

Tuan: Vào chủ nhật tuần này. Có trận bóng đá giữa các trường cấp 2. Bạn có muốn tham gia không?

Nam: Ồ, tất nhiên rồi. Chắc chắn tôi sẽ tham gia

Tuan: Tuyệt, Hẹn gặp lại bạn vào chủ nhật

Nam: Chào, Tuấn

Tuấn: Chào

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 2. Making arrangements – Sắp xếp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button