Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 5. A Closer Look 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 5: Festivals in Viet Nam

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Match the words to their meanings.(Nối từ với ý nghĩa của chúng.)

1 – c: giữ cho một truyền thống sống mãi

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 5. A Closer Look 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

2 – e: thể hiện sự kính trọng và tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3 – a: một màn trình diễn

4 – b: một hành động có ý nghĩa đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong mỗi lúc

5 – d: nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

2. Complete the sentences using …(Hoàn thành câu sử dụng các từ trong phần 1.)

Lời giải :

1. commemorate

2. worship

3. reserve

4. ritual

5. performance

3. Match the nouns with each …(Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với nhiều hơn một động từ.)

Lời giải :

1. WATCH: a ceremony, a show, a ritual, an anniversary.

2. HAVE: + tất cả danh từ ở trên.

3. WORSHIP: a hero, a god.

4. PERFORM: aceremony, an anniversary, a ritual, a celebration.

Pronunciation

4.a Look at the table below. What … (Nhìn vào bảng bên dưới. Bạn chú ý gì về những từ này?)

– They are all words with more than two syllables. (Tất cả là những từ hơn hai âm tiết)

– They end with the suffix -ion or -ian (Chúng kết thúc bằng hậu to -ion hoặc -ian)

b. Now listen and repeat …(Bây giờ nghe và lặp lại các từ.)

Click vào đây để nghe :

5. Listen and stress the …(Nghe và đặt trọng âm vào những từ bên dưới. Chú ý đến âm cuối.)

Click vào đây để nghe :

1. pro’cession

2. com’panion

3. pro’duction

4. compe’tition

5. poli’tician

6. mu’sician

7. his’torian

8. lib’rarian

6. Read the following sentences and …(Đọc những câu sau và đánh dấu vào trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại.)

Click vào đây để nghe :

1. com’panion

2. partici’pation

3. at’tention

4. his’torians

5. tra’dition

Hướng dẫn dịch:

1. Voi là bạn đồng hành tốt của người dân ở bản Đôn.

2. Đua voi cần sự tham gia của người cưỡi giỏi.

3. Đua voi thu hút sự chú ý của đám đông.

4. Nhà sử học Việt Nam biết nhiều về những lễ hội ở Việt Nam.

5. Truyền thống của chúng ta là thắp hương khi đi chùa.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 5. Festivals in Viet Nam

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button