Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 7. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 7: Pollution

Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Work in pairs. One of you looks at …(Thực hành theo cặp. Một bạn nhìn vào hình A, một bạn nhìn vào hình B trang 15. Đặt câu hỏi cho nhau để tìm ra sự khác biệt giữa hai bức hình. Các bức hình nói lên điều gì?)

Lời giải:

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 7. Skills 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

– What color are these ducks?

– What color is the water?

– Is there a factory in the picture ?

– What color is the sky?

– Is there any exhaust in the sky?

Một số điểm khác nhau:

Picture A

Picture B

– The ducks are white.

– The ducks are black.

– They’re going to the lake.

– They’re going from the lake.

– There aren’t any factories near the lake.

– There are some factories near the lake.

– The lake water is clean.

– The lake water is dirty.

2. Mi and Nick have decided to give a …(Mi và Nick quyết định thuyết trình về ô nhiễm nước trước lớp. Hãy đọc những gì họ đã chuẩn bị và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch :

Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước ở bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nước có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Chất thải rắn từ các hộ gia đình cũng là một nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những nhân tố này gây nên “điểm nguồn” ô nhiễm khi những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí dẫn đến việc ô nhiễm không nguồn.

Ô nhiễm nước có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, có những sự bùng phát bệnh tả và những bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết của sinh vật dưới nước như cá, cua hoặc các loài chim. Những động vật khác ăn những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, thuốc trừ sâu ở trong nước có thể giết những thực vật ở dưới nước và gây nguy hại đến môi trường.

Vì vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

1. What does the second paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì?)

=> The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

2. What does the third paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ ba nói cho bạn điều gì?)

=> The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

3. What is groundwater? (Nước ngầm là gì?)

=> It’s the water beneath the Earth’s surface.

4. What are point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm nguồn là gì?)

=> They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

5. What are non-point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm không nguồn là gì?)

=> They are pollutants from storm water and the atmosphere.

6.Why do people use herbicides? (Tại sao người ta sử dụng thuốc trừ sâu?)

=> They use herbicides to kill weeds.

3. Read the text again and complete the notes …(Đọc bài đọc một lần nữa và hoàn thành những ghi chú về các tác động của ô nhiêm nước. Điền vào mỗi chỗ trống với không quá ba từ.)

1. cholera

2. die

3. polluted water

4. dead

5. aquatic plants

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.

2. Người ta uống nước bị nhiễm độc có thể chết.

3 .Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.

4. Những động vật khác có thể trở thành bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.

5. Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.

Speaking

4. Work in groups and discuss the …(Thực hành theo nhóm và thảo luận những giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nước. Ghi chú các câu trả lời của bạn.)

Lời giải:

– Raising awareness about environmental protection, throwing garbage in prescribed places and not littering rivers and lakes

– Limiting the use of cleaning chemicals

– Using microbes instead of pesticides and herbicides

– Arranging a system to collect and treat waste water, garbage

5. Now complete the diagram of …(Bây giờ hoàn thành biểu đồ về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài đọc để biết nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm nước và đưa ra các ý tường giải pháp của nhóm bạn.)

Lời giải:

Water pollution:

Definition: The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater

CAUSES

   – point source pollutants: industrial waste of factories, sewage from households, pesticides and herbicides of farms

   – non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere

EFFECTS

   – Human will die if they drink contaminated water

   – Aquatic animals will die if the water is polluted. Other animals eat it that may be got sick

   – Aquatic plants can be killed

SOLUTIONS

   – Give heavy fines to companies that are found doing this.

6. Make a presentation about water …(Làm một bài thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.)

Lời giải:

Water pollution means one or more substances have built up in water to such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes and rivers, sewage from households, pesticides and herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water and the atmosphere result in “non-point source” pollution. Water pollution can outbreak of cholera and other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals and plants and further damage to the environment. Dealing with water pollution is something that everyone. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step to solving it.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 7. Pollution

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button