Lớp 8Tiếng Anh

Soạn Anh 8 Unit 9. A Closer Look 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

Unit 9: Natural disasters

A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 28 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Vocabulary

1. Fill each blank with a suitable verbs …(Điền vào mỗi chỗ trống với dạng đúng của 1 động từ thích hợp ở khung bên dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)

Click vào đây để nghe :

Bạn đang xem: Soạn Anh 8 Unit 9. A Closer Look 1 | Giải Tiếng Anh 8 mới

1. struck

2. erupted

3. shook

4. buried

5. raged

6. collapsed

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm qua, một cơn bảo khủng khiếp đã tiến vào khu vực nông thôn của tỉnh Hà Giang.

2. Người dân làng chạy tháo vào những nơi trú ẩn công cộng ngay khi núi lửa phun trào.

3 .Hàng trăm tòa nhà hoàn toàn bị phá hủy khi trận động đất làm rung chuyển thành phố.

4. Lũ bùn đã chôn vùi cả ngôi làng trong khi người ta vẫn đang ngủ trong nhà.

5. Cháy rừng diễn ra ác liệt trong 8 giờ và vài động vật đã bị thương nặng hoặc bị giết.

6 .Chúng tôi đã xoay xở chạy ra khỏi nhà ra đường trước khi những bức tường đổ sụp.

2. Match the verbs in column A to …(Nối động từ trong cột A với danh từ trong cột B. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)

Click vào đây để nghe :

1 – b: scatter debris (rãi mảnh vụn)

2 – d: take shelter (kiếm chỗ trú ẩn)

3 – a: evacuate the village (sơ tán làng)

4 – e: provide aid (cung cấp viện trợ)

5 – c: put out the forest fire (chữa cháy rừng)

3. Now use the phrases in 2 …(Bây giờ sử dụng những cụm từ trong phần 2 với dạng đúng để hoàn thành các câu.)

1. provide aid

2. put out the forest fire

3. took shelter

4. scattered debris

5. evacuate the village

Hướng dẫn dịch:

1. Những người cứu hộ dựng một trại để cung cấp viện trợ cho những nạn nhân bị lũ lụt.

2. Vào ngày thứ hai, có một trận mưa bão mà giúp dập tắt trận cháy rừng.

3. Khi cơn bão bắt đầu, họ tìm đến nơi trú ẩn trong một hang động.

4. Khi cơn lốc xoáy di chuyển qua thị trấn, những cơn gió mang theo những mảnh vở vụn khắp đường phố.

5. Cảnh sát phải sơ tán ngôi làng đến nơi trú ẩn công cộng trước khi núi lừa bắt đầu phun trào.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words …(Nghe và lặp lại những từ này. Chú ý đến trọng âm.)

Click vào đây để nghe :

tech’nology

bi’ology

ge’ography

pho’tography

a’pology

e’cology

bi’ography

psy’chology

5. Listen and mark the stress …(Nghe và tiến dấu trọng âm vào âm tiết được nhấn ờ những từ bên dưới. Chú ý đến -logy và -graphy. )

Click vào đây để nghe :

1. soci’ology

2. zo’ology

3. bibli’ography

4. clima’tology

5. as’trology

6. de’mography

6. Read the following sentences and mark …(Đọc những câu sau và tiến dấu trọng âm (‘) vào đúng âm tiết được nhấn ở những từ được gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu.)

Click vào đây để nghe :

1. ge’ography

2. bi’ology

3. pho’tography

4. bi’ography

5. zo’ology

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đang học về địa lí châu Á.

2. Tôi có môn sinh vật học vào chiều nay.

3. Họ có chung sở thích nhiếp ảnh.

4. Hồi kí là một cuốn sách kể câu chuyện về cuộc đời của một người nào đó, được viết bởi một người khác.

5. Động vật học là nghiên cứu khoa học về động vật và hành vi của chúng.

Xem toàn bộ Tiếng Anh 8 mới Unit 9. Natural disasters

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Tiếng Anh 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button